• Today is: Sunday, May 26, 2024

ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KYSDP) ရွေးကောက်ပွဲကြော်ငြာစာတမ်း

ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KYSDP)

ရွေးကောက်ပွဲကြော်ငြာစာတမ်း

နိဒါန်း

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရှေးနှစ်ပေါင်းများကပင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး ၏ မူလရပိုင်ခွင့်များ အမှန်တကယ်ရရှိစေရန် နှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေး ရရှိရေးဝ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖြစ်ပေါ်ရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးရန်အတွက် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကြီးအား ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရေတစ်ပါတီသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီပါတီ(ကယားပြည်နယ်) (ANDP) နှင့် ကယားလူမျိုးစု ဒီမိုကရေစီပါတီ (KUDP)ပါတီတို့ ပူးပေါင်းထားသည့် ပါတီကြီးဖြစ်သည်။

ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ကယားပြည်နယ်အတွက် အာရုံစိုက်၍ ဒေသခံ လူထုအတွက် အကျိုးရှိ စေမည့် သဘာဝသယံဇာတများ စီမံအသုံးပြုရေးမူဝါဒ၊ ဘဏ္ဍာခွဲဝေ သုံးစွဲ ရေးမူဝါဒ၊ ဒေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒဝ ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး မူဝါဒအစရှိသည့် မူဝါဒများအားလုံးကို မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်တောင်းဆို ဖော်ဆောင်မည်။

 

ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ ရည်မှန်းချက်

ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအားလုံး ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုမရှိသော၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော၊ တရားမျှတ သော၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူမှုအသိုင်းအဝန်းတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိရန် ရည်မှန်းသည်။

အထက်ပါရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မြောက်စေရန်အတွက် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီသည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကို တစ်စိုက်မတ်မတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သွားမည်။

–              ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဥပဒေပြုရေးအာဏာများကို ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေရန်၊ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများမှတဆင့် ရယူကျင့်သုံးသွားမည်။

–              ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် လူထုအခြေပြုဆွေးနွေးပွဲများကို အခြေခံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်။

–              ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် အာဏာရှင်စနစ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကို အစဉ်အမြဲထွန်းလှန်၍ အာဏာခွဲဝေမှုအပြည့်ရှိသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အခြား မိတ်ဖက်ပါတီများနှင့် ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်သွားမည်။

–              ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်သွားမည်။

–              နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မြေယာ သဘာဝသယံဇာတပတ်ဝန်းကျင် သိမ်းရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော မူဝါဒများချမှတ်ဖော်ဆောင်သွားမည်။

–              ပါတီသည် တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားများ၊ လူငယ်များနှင့် အခြားအခြေခံ လူတန်းစားများ လူမှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ဦးတည်ဖော်ဆောင်သွားမည်။

–              ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရေးကို အစဉ်ဦးတည်သွားမည်။

ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် အထက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကို အခြေခံပြီး အောက်ပါကဏ္ဍ

များကို မူဝါဒချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

 

ပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

(၁)          ကယားပြည်နယ်အစိုးရ၏ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်မှ အနည်း (၁၀%)အား ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုမည်။

(၂)          ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများသည် ဒေသန္တရအစိုးရနှင့် ကျောင်း/သက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီများ၏ လက်အောက်တွင်ရှိရမည်။

(၃)          ကျောင်းပညာရေးတွင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတည်ထောင်ခြင်းကို စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ခွင့်ပြုသည်။

(၄)          ကျေးရွာကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူကြိုကျောင်းများအားလုံးကို အစိုးရအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် လိုအပ် သော ထောက်ပံ့မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးမည်။

(၅)          မူကြိုဆရာဖြစ်သင်တန်းကျောင်း၊ တည်ထောင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဆရာ၊ဆရာမ များ ထွက်ပေါ်လာရန်အတွက် သင်ကြား၊ ခန့်အပ်ပံ့ပိုးပေးမည်။

(၆)          မိခင်ဘာသာစကားကို အခြေခံသော ပညာရေးစနစ်ကို ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။

(၇)          အခြေခံပညာရေးသည် အခမဲ့နှင့်မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ရမည့်အပြင် ကျောင်း ပရဝုတ်နှင့်၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ကျောင်း ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာပံ့ပိုးမည်။

(၈)          အခြေခံပညာရေးတွင် ကျောင်းထွက်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းများနှင့်လက်လှမ်း မီနိုင်ရေးအပြင်၊ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရေးလုပ်ဆောင်မည်။

(၉)          မသန်စွမ်းသူများပါဝင်သင်ကြားနိုင်သော အားလုံးအကျုံးဝင် ပညာရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၁၀)       အဆင့်မြင့် ပညာရေးကျောင်းများ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာစီမံခွင့်နှင့် အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ပံ့ပိုးကူညီမည်။

(၁၁)       အခြေခံပညာရေးမှ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအထိ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိမည်။

(၁၂)       ကျောင်းပြင်ပပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်ကျောင်းအစီအမံများ ပံ့ပိုးဖော်ဆောင်သွားမည်။

(၁၃)       စစ်ဘေးဒုက္ခသည်နှင့် ပြည်ပရွှေ့ပြောင်း ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပြည်တွင်းကျေင်းပညာရေးနှင့် ပြန်လည်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၁၄)       ပညာရေးတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင် လိင်၊ နေရပ်များအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိစေဘဲ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိရမည်။

(၁၅)       ထူးချွန်ပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ ပေးရေး အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်မည်။

(၁၆)       ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ေ့လာနိုင်သော ရပ်ဝန်းနှင့် လုံလောက်သော ပံ့ပိုးမှုပေးမည်။

 

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

(၁)          ဒေသအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမည့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် အခြေခံ အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သော ကျွမ်းကျင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဝ ပညာရှင်နှင့် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ များထားရှိပေးမည်။

(၂)          တိုင်းရင်းကျန်မာရေးကုသမှုများနှင့် ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးများကို သုတေသနပြုမှုနှင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း စသည်တို့ကို ကူညီပေးမည်။

(၃)          ကယားပြည်နယ်အဆင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နှီနှောဖလှယ်နိုင်မည့် ဆုံရပ်နှင့် သုတေသန ပြုနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။

(၄)          ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ကျေးလက် နှင့် မြို့ပြကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ မျှတစွာနှင့် အချိတ်အဆက်ရှိစွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် သွားမည်။

(၅)          လူတိုင်းအခြေခံဆေးဝါးကုသမှုတွင် အခမဲ့ဖြစ်ရမည့်အပြင် အကြီးစားကုသမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ရန် ချိတ်ဆက်ဖန်တီးပေးမည်။

(၆)          ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးရာတွင် လူသားတိုင်းအား တန်းတူအခွင့်အရေးပေးမည့် ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းသွားမည်။

(၇)          အစားသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး (FDA) ကို ထိရောက်စွာစီစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်း ဘတ်ဂျက် ပိုမိုပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ INGO. NGO. CSO များနှင့် လက်တွဲ ဆောင် ရွက်သွားမည်။

(၈)          ကျန်းမာ်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ပြည်နယ်၏ ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်များကို တိုးပေးရမည်။

(၉)          ဝေးလံခေါင်ပါးသော ဒေသများတွင် တာဝန်ကျနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ရှားပါးစာရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးမည်။

(၁၀)       ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူထု၏ ကျန်းမာရေးများကို ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် ကျန်းမာရေး အာမခံလုပ်ငန်းများကို အားပေးကူညီသွားမည်။

(၁၁)       ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာဝန်များသည် တာဝန်ချိန်များကို တိကျစွာလိုက်နာအောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်။

(၁၂)       ဒေသခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ပိုမိုပေါ်ပေါ်ပေါက်လာရန် ထောက်ခံမှု၊ ခန့်အပ်မှုများကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၁၃)       ထိရောက်သော လူထုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ပြီး ကူးစက်ရောဂါများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် စနစ်တကျလုပ်ဆောင်သွားမည်။

 

စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများ

(၁)          စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများဈေးကွက်

က။         ဒေသထွက် သီးနှံများအား ဈေးကွက်ခိုင်မာစေရေးနှင့် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်မည်။

ခ။           ကျေးလက်ဒေသရှိ ထုတ်ကုန်များကို ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိအောင် သတင်းအချက် အလက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။

(၂)          အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ

က။         တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးတက်စေရေး အတွက် ကူညီပေးမည်။

(ခ)          တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးရန်အတွက် အခွန်လျော့ပေးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေခြင်း၊ အချိတ်အဆက်ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေခြင်းမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တိုးတက်စေမည်။

(၃)          ကျေးလက်စီးပွားရေးကို အားပေးသောလမ်း၊ တံတား၊ ကျေးလက်စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးသော လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း၊ ကျေးလက်ချင်းဆက်လမ်းတံတားကို ဖန်တီးပေးမည်။

(၄)          တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းများ (MIRCO- BUSINESS)

(က)       တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းများအား ကောက်ခံသည့်အခွန်များကို လျော့ချခြင်းအားဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးမည်။ တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းများ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များကြောာင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပါက ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် အတွက် ကူညီသွားမည်။

(၅)          စက်မှုစီးပွားရေး

(က)       တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းများကို အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း (VALUE ADD) အဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီလုပ်ဆောင်သွားမည်။

(ခ)          စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆက်စပ်သော သွင်းအားစုများကို ပြည်နယ်အတွင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် ဖန်တီးဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၆)          ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

(က)       နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လိုအပ်ချက်များနှင့် အရေးပါမှုများအပေါ် မူတည်ပြီး ရွေးချယ် ဖိတ်ခေါ်သွားမည်။ (စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် တန်ဖိုးမြှင့်ရန်၊ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ ကဲ့သို့ အရေးပါသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ဖိတ်ခေါ်သွားမည်။

(ခ)          ဒေသခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဦးစားပေးဖိတ်ခေါ်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၇)          ကုန်သွယ်ရေး

ကုန်သွယ်ရေးအားကောင်းစေရန်အတွက် တောင်သူလယ်သမားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် စားသုံးသူများ (CONSUMERS, BUSINESS AND FARMER ASSOCIATIONS) ကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည့် စီးပွားရေးဆုံချက် (BUSINESS CENTER) ကို ဖွဲ့စည်းပံ့ပိုးပေး သွားမည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်သွားမည်။

(၈)          စွန့်ဦးစီးပွားရေး

ဒေသခံစွန့်ဦးစီးပွားရေး အစီအစဉ်ကောင်းများကို စနစ်တကျဖော်ထုတ်၍ ထိရောက်စွာပံ့ပိုး ကူညီသွားမည်။

(၉)          စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ရန်ပုံငွေ

ဒေသခံ၏ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ငွေကြေးရန်ပုံငွေတရပ်ထူထောင်ပြီး အရေးပါသော စီးပွားရေး အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။

(၁၀)       စိုက်ဘဏ်

တောင်သူများ၏ သီးနှံရင်းများကို ကူညီပေးနိုင်မည့် မျိုးစေ့ဘဏ်နှင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးသည့် ထုတ်ကုန်အာမခံပေးသော အစီစဉ်များ (SUBSIDIZE) ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်။

(၁၁)       အတိုးနှုန်းများသည့် ချေးငွေကိစ္စ

စိုက်ပျိုးချေးငွေလိုအပ်သော တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ဖူလုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံများ ချေးငွေအာမခံပေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဖြေရှင်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်။

 

ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများ

(၁)          ပြည်နယ်ကဏ္ဍာငွေများသုံးစွဲရာတွင် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရေ၊ မီး၊ ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးသွားမည်။

(၂)          ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေများသုံးစွဲရာတွင် အလုပ်သမားများ၏ အနိမ့်ဆုံးလစာ တိုးမြှင့်နိုင်ရေးကို လုပ်ဆောင်သွားမည်။

(၃)          ပြည်သူလူထုများအတွက် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေများသုံးစွဲရာတွင် အလေအလွင့်မရှိစေရေး အတွက် လက်ငင်းနှင့် ရေရှည်အကျိုး ပိုမိုရရှိစေသော စီမံကိန်းများကသာ ဦးစားပေးရမည်။

(၄)          ဗဟိုအစိုးရမှ ချမှတ်သည့် စီမံကိန်းကြီးများထက် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေများ သုံးစွဲရာတွင် ဒေသကိုဦးစားပေးပြီး ရေလတ်၊ ရေရှည် စီမံကိန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်မည်။

(၅)          ပြည်သူ့ငွေများသုံးစွဲရာတွင် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တိကျစွာရေးဆွဲပြီး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထက်ကို ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ပွင့်လင်းစွာသုံးစွဲရမည်။

(၆)          ဝင်ငွေခွန်များကို သေချာစွာ စီစစ်၍ သင့်လျော်သော ပမာဏများဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်။

(၇)          ပြည်နယ်အတွင်းသို့ သွင်းလာမည့် ကုန်စည်များအတွက် စည်းကြပ်ခွန်များကို စနစ်တကျ သတ်မှတ်သွားမည်။

(၈)          ပြည်နယ်ငွေကြေးရေးရာထိန်းချုပ်ကွက်ကဲနိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်တစ်ခု ထူထောင်ရမည်။ ၎င်းဘဏ်သည် လွတ်လပ်ပြီး နိုင်ငံရေးစွပ်ဖက်မှု ကင်းရမည်။

(၉)          ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာငွေများမှ ပိုလျှံငွေ (SURPLUS)များကို လူမှုဖူလုံရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် အဓိက ဦးစားပေးသုံးစွဲသွားမည်။

(၁၀)       ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လူထုလိုလားာသော အချို့လုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်။

(၁၁)       အစိုးရ၏ နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်ချေ ငွေစာရင်းဥပဒေကြမ်းကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကရေးဆွဲပြုစု၍ အစိုးရမှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရမည်။

(၁၂)       လွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။

 

စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများ

(၁)          စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို ကူညီနိုင်ရန် ဒေသခံတောင်သူများ မီရိုးဖလာစိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံများနှင့် ဈေးကွက်မျှော်သီးနှံများဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး စနစ်တကျကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမည်။

(၂)          စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် သီးနှံဈေးကွက်ခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း CONTRACT FARMING လုပ်ပေးခြင်း၊ သွင်းအားစုများ စီစစ်ပြီးလက်လှမ်းမှီအောင် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ လယ်ယာများအတွက် ဆည်ငယ်များ ရေပေးဝေရေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာဖော်ထုတ်ပံ့ပိုးခြင်း၊ စသည်တို့ကို အစိုးရကပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။

(၃)          စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ကူညီပေးနေသည့် INGO, NGO အရပ်ဘက်(CSO)များနှင့်  တောင်သူ များအကြားမူဝါဒနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရန် ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။

(၄)          အစိုးရဖော်ဆောင်နေသော လယ်ယာရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အလေအလွင့် နည်းပါးစေရန် ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးချဲ့ပြီး စနစ်တကျဖော်ဆောင်သွားမည်။

(၆)          တောင်သူများအား တိုက်ရိုက်ကောက်ယူသည့်အခွန်စနစ်များကို လျှော့ချပေးရန် သီးနှံ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စပ်ဆိုင်သော ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု (SUBSIKDY)များ ဖော်ဆောင်သွားမည်။

(၆)          ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလယ်ယာစနစ်အားကောင်းလာစေရန် နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဈေးနှုန်း သက်သာရေးတို့ကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၇)          ပုဂ္ဂလိကကုန်းမြင့်လယ်ယာစနစ်ကို အားပေးနိုင်ရန်အစိုးရမှ ပညာပေးခြင်း၊ စံပြလုပ်ကွက် ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများကို ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်။

(၈)          ယခင်အစိုးရအသီးသီး သိမ်းယူထားသော ဌာနစိုက်ပျိုးမြေများကို မူလပိုင်ရှင်များလက်ခဲသို့ ပြန်ပေးနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၉)          တပ်မတော်သိမ်းမြေများကို တရားမျှတမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၁၀)       တောင်သူနှင့် သီးနှံအမျိုးအစားများကို MAPPING ဆွဲပြီး၊ ဗျူဟာကျကျစနစ်တကျ ပံ့ပိုးကူညီ သွားမည်။

(၁၁)       ဒေသ သီးနှံမျိုးရင်းများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်နှင့် မျိုးစေ့ဘဏ်များထားရှိနိုင်ရန် ဖော်ဆောင်သွား မည်။

(၁၂)       သစ်တောထွက်မဟုတ်သော တောထွက်ပစ္စည်များ (ပျားရည်၊ ချတ်ဖာလာ၊ ပိတ်ချင် စသည်) ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သွားမည်။

(၁၃)       အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှု (MASS PRODUCTION) စနစ်မျိုးကို အာမပေးဘဲ ဒေသအတွက် ဈေးကွက်ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းစေရန် သီးနှံစုံထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကို အားပေးသွားမည်။

 

သဘာဝ သယံဇာတ ကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများ

(၁)          သဘာဝသယံဇာတများ၏ မူလပိုင်ရှင်သည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသား များအားလုံး၏ အကျိုးအတွက် ဖြစ်ရမည်။

(၂)          နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများသည် သဘာဝသယံဇာတများအပေါ် အဓိကမှီခိုမှု မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၃)          သဘာဝသယံဇာတများ၊ ထုတ်ယူခြင်း မပြုလုပ်မှီ ဒေသခံတိုင်းရင်းများ ကြိုတင်၍ လွတ်လပ်စွာသိရှိခွင့်၊ သတင်းရယူခွင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များရှိစေရမည်။

(၄)          သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယူရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အခြေခှုံ ဖော်ဆောင်ရမည်။

(၅)          သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယူရာတွင် အလွန်အကျွံထုတ်ယူခြင်းမရှိစေရန် ရေရှည် ထုတ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အသစ်ဖြစ်မြဲ သဘာဝသယံဇာတ (သစ်တောနှင့် ရေအရင်အမြစ်) RENEWABLE NATARAL RESOUCE ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စီမံရမည်။

(၆)          သဘာဝသယံဇာတများထုတ်ယူရာတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲ ပိုင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရရှိလာသော အကျိုးအမြတ်များကို ယခုမျိုးဆက်များသာမက နောင် မျိုးဆက်များအတွက်ပါ တိုက်ရိုက်ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

(၇)          သဘာဝသယံဇာတများထုတ်ယူရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း – EIA လူမှုဘဝအပေါ် ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း – SIA ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိ HIA အဋိပက္ခဖြစ်နိုင် ချေအတွက် ဆန်းစစ်ခြင်း – CIA) များကို ကြိုတင်ကေက်ယူပြီးချပြ အကောင်အထည် ဖော်ရ မည်။

(၈)          သဘာဝသယံဇာတများ စမ်းသပ်ထုတ်ယူရာတွင် ပြည်သူများသိရှိခွင့်နှင့် အတိုးကာလ သတ်မှတ်ပြီး စက်ယန္တရားများ အကန့်အသတ်နှင့်ခွင့်ပြုရမည်။

(၉)          သဘာဝသယံဇာတများမှရရှိသော အခွန်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိခွင့်နှင့် ထိုအခွန် များကို မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုသင့်ကြောင်းကို ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများမှ အဆိုပြု ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။

(၁၀)       ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ ပိုမိုအကျိုးရှိစေရန်အတွက် သဘာဝသယံဇာတထုတ်ယူသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုတာဝန်ယူမှု (CSR) ရန်ပုံငွေများကို တိကျစွာပေးဆောင် အသုံးပြုရမည်။

(၁၁)       သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များကို ဦးစားပေးပြီး လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ခွင့်ပြုသွားမည်။

(၁၂)       သဘာဝသယံဇာတမှ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန် သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်။

 

မြေမူဝါဒများ

(၁)          မြေ၏မူလပိုင်ရှင်သည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများဖြစ်ပြီး၊ လူမျိုးစုနှင့်ဒေသအဆင့် အစိုးရတို့သည် စီမံခွင့်ရှိစေရမည်။

(၂)          တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အမြင့်ဆုံးပမာဏကို ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားမည်။

(၃)          တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများဖြစ်ပြီး လူမျိုးစုနှင့်ဒေသအဆင့် အစိုးရတို့သည် စီမံခွင့်ရှိစေရမည်။

(၄)          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အများပိုင်မြေများကို ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးခွင့်ရှိစေရမည်။

(၅)          မြေများကို ပြည်သူများ၏ နေရေး၊ စားရေး၊ စီးပွားရေး၊ အနာဂတ်အမွေပေးရေးများအတွက် အသုံးချခွင့်ရှိရမည်။

(၆)          မြေနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့သည် တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

(၇)          ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ ခေတ်စနစ်ကာလအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်စေ မြေပိုင်ဆိုင်ထားသူ များ၏ မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးရမည်။

(၈)          နိုင်ငံခြားသားများ၊ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

(၉)          မြေများကို အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ လုပ်ငန်ရှင်များသို့ ငှားရမ်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အကန့်အသတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အခွန်များတိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးရမည်။

(၁၀)       သတ္တုနှင့်သစ်တော၊ သဘာဝသယံဇာတထုတ်ယူရန်အတွက် မြေများသတ်မှတ်ပြုမှုများကို ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဒေသခံများအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိခြင်းနှင့် သဘာဝ ပတ်းဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အကန့်အသတ်ဖြင့်ခွင့်ပြုရမည်။

(၁၁)       ပြည်သူပိုင်မြေများကို သင့်လျော်သော ပမာဏအကန့်အသတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးရမည်။

(၁၂)       လိုအပ်ချက်အရမြေများအသုံးပြုရာတွင် ဒေသခံလူထုသဘောတူညီချက်ဖြင့် ကာလတန်ဖိုးနှင့် အညီ ပေး၍အသုံးချခွင့် ရှိစေရမည်။

(၁၃)       ဤမူဝါဒများကို တိုင်းရင်းသားလူထုများအား ကိုယ်စားပြုသည့် ပြည်နယ်အစိုးရကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရများနှင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများက စီမံ၍ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမည်။

 

လူငယ်ရေးရာမူဝါဒများ

၁။           လူငယ်များအတွက် အခြေခံပညာရေးသည် အခမဲ့နှင့် မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပြီး လုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးရမည်။

၂။            အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို ဆက်လက်သင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိသော လူငယ်များအား အစိုးရမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုများပေးရန်နှင့် ကျောင်းထွက်သည့် လူငယ်များအတွက် ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးများကို ဖန်တီးပေးရမည်။

၃။           အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း အလုပ်အကိုင်များနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင် မည့် အခွင့်အလမ်းများရရှိအောင် ဖန်တီးပေးမည်။

၄။           လူငယ်များ တီထွင်ဖန်တီးခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ စုဝေးခွင့်၊ အပြန်အလှန်နှီးနှောဖလှယ်ခွင့် နှင့် ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို စုပေါင်းအဖြေရှာနိုင်သော လူငယ်စင်တာများ တည်ထောင်ထား ရှိရမည်။

၅။           လူငယ်များဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးကို ရပ်ကျေးအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်ထိ လူငယ်များပါဝင်နိုင်ရန် ပုံမှန်ကျင်းပပေးမည်။

၆။           လူငယ်များအားအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားခြင်းမရှိစေဘဲ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ခွင့်ကိုအားပေးကူညီရန် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပေးမည်။

၇။           မတူကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားများအကြား ယုံကြည်မှုနှင့် စာပေးယဉ်ကျေးမှုများကို လက်သင့်ခံမှုရှိစေပြီး ၎င်းတို့၏ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်ကူညီ ပေးမည်။

၈။           ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသည့် လူနည်းစုဒေသရှိ လူနည်းစုဒေသရှိလူငယ်များအား တရားမျှတပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန်အတွက် အထူးအစီအစဉ်များဖြင့် ကာကွယ်မြှင့်တင်ပေး မည်။

၉။           လွတ်လပ်သော လူငယ်သမဂ္ဂများ၊ အသင်းအဖွဲ့များကို အစိုးရအဖြေင့် အသိအမှတ်ပြုပြီး သင့်လျောသော လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်။

၁၀။        လူငယ်များကိုယ်တိုင် ၎င်းတို့၏ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာမြို့များတွင် ပြုလုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် လူငယ်အချင်းချင်း အားပေးမြှင့်တင်သည့် အသိပညာပေးလှုရှားမှုများကို အားပေးကူညီသွားမည်။

၁၁။        အသက်(၁၈)အောက် ပြစ်ဒဏ်ခံရသော လူငယ်များကို ပြုပြင်ရေးစခန်းများတွင် ထိန်းသိမ်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ သင်ကြားပေးသွားမည်။

၁၂။         လူငယ်တိုင်း ကျန်မာရေးအသိပညာနှင့် အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခံခွင့်ရှိရမည်။

၁၃။        အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဥပဒေပြုရေးစသည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင် လူငယ်များပါဝင်ခွင့် ဖန်တီးပေးမည်။

၁၄။        လူငယ်များ စာရိတ္တနှင့်စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အထူးအစီအစဉ်များ                ကိုချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည်။

၁၅။        တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်သိပ္ပံရေးရာများတွင် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများရယူနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်။

၁၆။        အထက်ပါမူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖောနိုင်ရန် ပါတီအတွင်း လူငယ်ရေးရာကေ်မတီမှ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စောင့်ကြည့်ဝေဖန်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကူညီခြင်း စသည်တို့ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်။

 

မူးယစ်ဆေးဝါး ကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများ

(၁)          မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿများသည် လူမှုရေးနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်လာသော (SOCIA LPROBLEMS) ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို လူမှုရေးပြဿအခြေခံရှုထောင့် (SOCIAL ISSUES PEPPECTIVE) မှ ဖြေရှင်းပေးမည်။

(၂)          မူးယစ်ဆေးဝါးများကို လက်သင့်ခံသင့်သော အုပ်စု (DRUG TOLERANCE GROUP) နှင့် ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားသင့်သောအုပ်စု (DARGER FRUG GROUP) ဓလေ့အရ လက်ခံ သင့်သော အုပ်စုဟူ၍ခွဲခြားကာ တရားဝင်မသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း (LEGABXATION)၊ အကန့် အသတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း (REGULATION)၊ ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခြင်း (PROBIBITION) နှင့် တရားဝင်အခွန်ကောက်ခြင်း (TAXATION)စသည့် (DEVOLUTION OF DRUG POLICY) တို့ ဆင့်ဆင့်ဆောညင်ရွက်သွားမည်။

(၃)          မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ လူထုများအပေါ် မူးယစ်ဆေးဝါးဆန္တရာယ်လျှော့ ချခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အမြင်ဖွင့်ခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ပြဿကြုံတွေ့နေရာ သူများအား ပြန်လည်ထူထောင်ကူညီခြင်း (PREVENTIONANDREHABILITATION) ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင် သွားမည်။

(၄)          စနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်သော ယစ်မျိုးများကို ဒေသစီးပွားရေးနှင့်တောင်သူများ အကျိုးရှိစေရန် စိုက်ပျိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ တရားဝင်မှု (LEGALIZATION) ပြုလုပ်သွားမည်။

(၅)          ဘိန်းအစားထိုးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးမှု (MARKET DEVELOPMENT)၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး RURAL DEVELOPMEM နှင့် ဒေသခံဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေ (REGIONAL DEVELOPMENT FUND) လုပ်ငန်းများကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၆)          ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ လက်သင့်ခံသင့်သောအုပ်စုကို လုံးဝခွင့်ပြုှု အခွန်များကိုလည်း လျှော့ချသွားမည်။

 

အမျိုးသမီးကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများ

၁။           အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ကဏ္ဍတိုင်းတွင် မူဝါဒများရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် များ ချမှတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပါဝင်ခွင့်ရှိစေရန်နှင့် CEDAW ပါ အချက်အလက်များကို အစိုးရမှ နည်းဥပဒေများဖြင့် အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကို လုပ်ဆောင်သွားမည်။

၂။            နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရရှိ နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။

၃။           ပါတီနိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ ပိမိုပါဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်သောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိစေရန် အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည်။

 

လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

၁။           လူမှုကူညီရေးရံပုံငွေ လုံလောက်စွာထားရှိရန်နှင့် လူတိုင်းအခြေခံစားဝတ်နေရေးနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကို အသေးစိတ်ချမှတ်အကောင် အထည် ဖော်သွားမည်။

၂။            ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ချရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူများကို အရေးပေါ်ကူညီမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အသေးစိတ်ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်။

 

အလုပ်သမား၊ လယ်သမားနှင့် ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာမူဝါဒများ

၁။           အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများသည် လွတ်လပ်စွာသမဂ္ဂများဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးကို အရေးဆိုခွင့်ရှိရမည်။

၂။            ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအပါအဝင် အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများကို ကာကွယ်သော ဥပဒေထားရှိရ မည့်အပြင် အဆိုပါကဏ္ဍအလိုက် လူ့အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းမျာကို ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်။

 

ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူနည်းစုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

၁။           တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ နေထိုင်ရာဒေသ ဘာသာစကား စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု များသည် တိုင်းပြည်၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များပင်ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရမှ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်သွားမည်။

၂။            တိုင်းရင်းသားများ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများအား ဆန့်ကျင်ဖက် မဖြစ်သည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် ကျင့်ဝတ်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းကာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိစေရမည်။

                   ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KYSDP)

 

Zawgyi

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KYSDP)

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာ္ျငာစာတမ္း

နိဒါန္း

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားကပင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ား အမွန္တကယ္ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရးဝ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ေပၚေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ႀကီးအား ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကေရတစ္ပါတီသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္) (ANDP) ႏွင့္ ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီ (KUDP)ပါတီတို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ ပါတီႀကီးျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ကယားျပည္နယ္အတြက္ အာရံုစိုက္၍ ေဒသခံ လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား စီမံအသံုးျပဳေရးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာခြဲေဝ သံုးစြဲ ေရးမူဝါဒ၊ ေဒဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူဝါဒဝ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒအစရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားအားလံုးကို မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေတာင္းဆို ေဖာ္ေဆာင္မည္။

 

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမရွိေသာ၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ၊ တရားမွ်တ ေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းသည္။

အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီသည္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

–         ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကို ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစရန္၊ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ရယူက်င့္သံုးသြားမည္။

–         ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ လူထုအေျချပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။

–         ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို အစဥ္အၿမဲထြန္းလွန္၍ အာဏာခြဲေဝမႈအျပည့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အျခား မိတ္ဖက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္သြားမည္။

–         ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္သြားမည္။

–         ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာ သဘာဝသယံဇာတပတ္ဝန္းက်င္ သိမ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

–         ပါတီသည္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံ လူတန္းစားမ်ား လူမႈဘဝတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

–         ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးကို အစဥ္ဦးတည္သြားမည္။

ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါက႑

မ်ားကို မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 

ပညာေရးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

(၁)     ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္မွ အနည္း (၁၀%)အား ပညာေရးက႑တြင္ အသံုးျပဳမည္။

(၂)     ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ေက်ာင္း/သကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိရမည္။

(၃)     ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳသည္။

(၄)     ေက်းရြာကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ လိုအပ္ ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။

(၅)     မူႀကိဳဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ တည္ေထာင္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ သင္ၾကား၊ ခန္႔အပ္ပံ့ပိုးေပးမည္။

(၆)     မိခင္ဘာသာစကားကို အေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္။

(၇)     အေျခခံပညာေရးသည္ အခမဲ့ႏွင့္မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေက်ာင္း ပရဝုတ္ႏွင့္၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား လံုေလာက္စြာပံ့ပိုးမည္။

(၈)     အေျခခံပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လက္လွမ္း မီႏိုင္ေရးအျပင္၊ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္။

(၉)     မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သင္ၾကားႏိုင္ေသာ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၁၀)    အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာစီမံခြင့္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီမည္။

(၁၁)    အေျခခံပညာေရးမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိမည္။

(၁၂)    ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္ေက်ာင္းအစီအမံမ်ား ပံ့ပိုးေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

(၁၃)    စစ္ေဘးဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပည္တြင္းေက်င္းပညာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၁၄)    ပညာေရးတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္ လိင္၊ ေနရပ္မ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိရမည္။

(၁၅)    ထူးခြ်န္ၿပီးဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္မည္။

(၁၆)    ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေ့လာႏိုင္ေသာ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈေပးမည္။

 

က်န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

(၁)     ေဒသအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အေျခခံ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းဝ ပညာရွင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စက္ပစၥည္း ကိရိယာ မ်ားထားရွိေပးမည္။

(၂)     တိုင္းရင္းက်န္မာေရးကုသမႈမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ကူညီေပးမည္။

(၃)     ကယားျပည္နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႏွီေႏွာဖလွယ္ႏိုင္မည့္ ဆံုရပ္ႏွင့္ သုေတသန ျပဳႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္။

(၄)     ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းလက္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား မွ်တစြာႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိစြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

(၅)     လူတိုင္းအေျခခံေဆးဝါးကုသမႈတြင္ အခမဲ့ျဖစ္ရမည့္အျပင္ အႀကီးစားကုသမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ဖန္တီးေပးမည္။

(၆)     က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရာတြင္ လူသားတိုင္းအား တန္းတူအခြင့္အေရးေပးမည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းသြားမည္။

(၇)     အစားေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး (FDA) ကို ထိေရာက္စြာစီစစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္း ဘတ္ဂ်က္ ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ INGO. NGO. CSO မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္။

(၈)     က်န္းမာ္ေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္၏ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို တိုးေပးရမည္။

(၉)     ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္က်ေနေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွားပါးစာရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည္။

(၁၀)    ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူထု၏ က်န္းမာေရးမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ က်န္းမာေရး အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီသြားမည္။

(၁၁)    က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ တာဝန္ခ်ိန္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၁၂)    ေဒသခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပၚေပါက္လာရန္ ေထာက္ခံမႈ၊ ခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၁၃)    ထိေရာက္ေသာ လူထုက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

 

စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

(၁)     စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံမ်ားေဈးကြက္

က။     ေဒသထြက္ သီးႏွံမ်ားအား ေဈးကြက္ခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ေဈးကြက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။

ခ။       ေက်းလက္ေဒသရွိ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဈးကြက္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္။

(၂)     အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြ

က။     တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ကူညီေပးမည္။

(ခ)     တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတိုးရန္အတြက္ အခြန္ေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစျခင္း၊ အခ်ိတ္အဆက္ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစျခင္းမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေစမည္။

(၃)     ေက်းလက္စီးပြားေရးကို အားေပးေသာလမ္း၊ တံတား၊ ေက်းလက္စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးေသာ လယ္ယာကုန္ထုတ္လမ္း၊ ေက်းလက္ခ်င္းဆက္လမ္းတံတားကို ဖန္တီးေပးမည္။

(၄)     တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (MIRCO- BUSINESS)

(က)    တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာက္ခံသည့္အခြန္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္။ တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားေၾကာာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကူညီသြားမည္။

(၅)     စက္မႈစီးပြားေရး

(က)    တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္း (VALUE ADD) အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(ခ)     စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို ျပည္နယ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၆)     ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

(က)    ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးပါမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္။ (စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္ရန္၊ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ဖိတ္ေခၚသြားမည္။

(ခ)     ေဒသခံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဦးစားေပးဖိတ္ေခၚၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၇)     ကုန္သြယ္ေရး

ကုန္သြယ္ေရးအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား (CONSUMERS, BUSINESS AND FARMER ASSOCIATIONS) ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးဆံုခ်က္ (BUSINESS CENTER) ကုိ ဖြဲ႔စည္းပံ့ပိုးေပး သြားမည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑ကို ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

(၈)     စြန္႔ဦးစီးပြားေရး

ေဒသခံစြန္႔ဦးစီးပြားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကို စနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္၍ ထိေရာက္စြာပံ့ပိုး ကူညီသြားမည္။

(၉)     စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြ

ေဒသခံ၏ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြတရပ္ထူေထာင္ၿပီး အေရးပါေသာ စီးပြားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္။

(၁၀)    စိုက္ဘဏ္

ေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံရင္းမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္မည့္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးသည့္ ထုတ္ကုန္အာမခံေပးေသာ အစီစဥ္မ်ား (SUBSIDIZE) ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၁၁)    အတိုးႏႈန္းမ်ားသည့္ ေခ်းေငြကိစၥ

စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြလိုအပ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဖူလံုေရးဆိုင္ရာအစီအမံမ်ား ေခ်းေငြအာမခံေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 

 

ဘ႑ာေရးက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

 

(၁)     ျပည္နယ္က႑ာေငြမ်ားသံုးစြဲရာတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရ၊ မီး၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးသြားမည္။

(၂)     ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြမ်ားသံုးစြဲရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးလစာ တိုးျမွင့္ႏိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၃)     ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြမ်ားသံုးစြဲရာတြင္ အေလအလြင့္မရွိေစေရး အတြက္ လက္ငင္းႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳး ပိုမိုရရွိေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားကသာ ဦးစားေပးရမည္။

(၄)     ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားထက္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြမ်ား သံုးစြဲရာတြင္ ေဒသကိုဦးစားေပးၿပီး ေရလတ္၊ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။

(၅)     ျပည္သူ႔ေငြမ်ားသံုးစြဲရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာေရးဆြဲၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာသံုးစြဲရမည္။

(၆)     ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စီစစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပမာဏမ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္။

(၇)     ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ သြင္းလာမည့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားကို စနစ္တက် သတ္မွတ္သြားမည္။

(၈)     ျပည္နယ္ေငြေၾကးေရးရာထိန္းခ်ဳပ္ကြက္ကဲႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္ရမည္။ ၎ဘဏ္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစြပ္ဖက္မႈ ကင္းရမည္။

(၉)     ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားမွ ပိုလွ်ံေငြ (SURPLUS)မ်ားကို လူမႈဖူလံုေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဓိက ဦးစားေပးသံုးစြဲသြားမည္။

(၁၀)    ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လူထုလိုလားာေသာ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္။

(၁၁)    အစိုးရ၏ ႏွစ္စဥ္ရသံုးမွန္ေခ် ေငြစာရင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေရးဆြဲျပဳစု၍ အစုိးရမွ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္။

(၁၂)    လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

(၁)     စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ကူညီႏိုင္ရန္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား မီရိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္ေမွ်ာ္သီးႏွံမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး စနစ္တက်ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္။

(၂)     စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ သီးႏွံေဈးကြက္ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း CONTRACT FARMING လုပ္ေပးျခင္း၊ သြင္းအားစုမ်ား စီစစ္ၿပီးလက္လွမ္းမွီေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားအတြက္ ဆည္ငယ္မ်ား ေရေပးေဝေရး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာေဖာ္ထုတ္ပံ့ပိုးျခင္း၊ စသည္တို႔ကို အစိုးရကပံ့ပိုးကူညီသြားမည္။

(၃)     စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ကူညီေပးေနသည့္ INGO, NGO အရပ္ဘက္(CSO)မ်ားႏွင့္  ေတာင္သူ မ်ားအၾကားမူဝါဒႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္။

(၄)     အစိုးရေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ လယ္ယာေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေလအလြင့္ နည္းပါးေစရန္ ဝန္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ၿပီး စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

(၆)     ေတာင္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ေကာက္ယူသည့္အခြန္စနစ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ သီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ (SUBSIKDY)မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

(၆)     ပုဂၢလိကစက္မႈလယ္ယာစနစ္အားေကာင္းလာေစရန္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဈးႏႈန္း သက္သာေရးတို႔ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၇)     ပုဂၢလိကကုန္းျမင့္လယ္ယာစနစ္ကို အားေပးႏိုင္ရန္အစိုးရမွ ပညာေပးျခင္း၊ စံျပလုပ္ကြက္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္။

(၈)     ယခင္အစိုးရအသီးသီး သိမ္းယူထားေသာ ဌာနစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားလက္ခဲသို႔ ျပန္ေပးႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၉)     တပ္မေတာ္သိမ္းေျမမ်ားကို တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၁၀)    ေတာင္သူႏွင့္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို MAPPING ဆြဲၿပီး၊ ဗ်ဴဟာက်က်စနစ္တက် ပံ့ပိုးကူညီ သြားမည္။

(၁၁)    ေဒသ သီးႏွံမ်ိဳးရင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ်ားထားရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္သြား မည္။

(၁၂)    သစ္ေတာထြက္မဟုတ္ေသာ ေတာထြက္ပစၥည္မ်ား (ပ်ားရည္၊ ခ်တ္ဖာလာ၊ ပိတ္ခ်င္ စသည္) ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခြင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားမည္။

(၁၃)    အလြန္အကြ်ံထုတ္လုပ္မႈ (MASS PRODUCTION) စနစ္မ်ိဳးကို အာမေပးဘဲ ေဒသအတြက္ ေဈးကြက္ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ သီးႏွံစံုထုတ္လုပ္မႈစနစ္ကို အားေပးသြားမည္။

 

သဘာဝ သယံဇာတ က႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

(၁)     သဘာဝသယံဇာတမ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား မ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ရမည္။

(၂)     ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ အဓိကမွီခိုမႈ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃)     သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ ထုတ္ယူျခင္း မျပဳလုပ္မွီ ေဒသခံတိုင္းရင္းမ်ား ႀကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာသိရွိခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေစရမည္။

(၄)     သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေျခခံႈ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

(၅)     သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူျခင္းမရွိေစရန္ ေရရွည္ ထုတ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အသစ္ျဖစ္ၿမဲ သဘာဝသယံဇာတ (သစ္ေတာႏွင့္ ေရအရင္အျမစ္) RENEWABLE NATARAL RESOUCE ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္စီမံရမည္။

(၆)     သဘာဝသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ထုတ္ယူသံုးစြဲ ပိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ယခုမ်ိဳးဆက္မ်ားသာမက ေနာင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ပါ တိုက္ရိုက္ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(၇)     သဘာဝသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း – EIA လူမႈဘဝအေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း – SIA က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ HIA အဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ ေခ်အတြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း – CIA) မ်ားကို ႀကိဳတင္ေကက္ယူၿပီးခ်ျပ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ မည္။

(၈)     သဘာဝသယံဇာတမ်ား စမ္းသပ္ထုတ္ယူရာတြင္ ျပည္သူမ်ားသိရွိခြင့္ႏွင့္ အတိုးကာလ သတ္မွတ္ၿပီး စက္ယႏၱရားမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္ခြင့္ျပဳရမည္။

(၉)     သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွရရွိေသာ အခြန္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိခြင့္ႏွင့္ ထိုအခြန္ မ်ားကို မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္းကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အဆိုျပဳ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၁၀)    ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစရန္အတြက္ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈ (CSR) ရန္ပံုေငြမ်ားကို္ တိက်စြာေပးေဆာင္ အသံုးျပဳရမည္။

(၁၁)    သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳသြားမည္။

(၁၂)    သဘာဝသယံဇာတမွ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္။

 

ေျမမူဝါဒမ်ား

(၁)     ေျမ၏မူလပိုင္ရွင္သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသအဆင့္ အစိုးရတို႔သည္ စီမံခြင့္ရွိေစရမည္။

(၂)     တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျမင့္ဆံုးပမာဏကို ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ထားမည္။

(၃)     တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသအဆင့္ အစိုးရတို႔သည္ စီမံခြင့္ရွိေစရမည္။

(၄)     တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။

(၅)     ေျမမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ ေနေရး၊ စားေရး၊ စီးပြားေရး၊ အနာဂတ္အေမြေပးေရးမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ခြင့္ရွိရမည္။

(၆)     ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(၇)     ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေစ ေခတ္စနစ္ကာလအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေျမပိုင္ဆိုင္ထားသူ မ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။

(၈)     ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

(၉)     ေျမမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ လုပ္ငန္ရွင္မ်ားသို႔ ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္မ်ားတိတိက်က်သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(၁၀)    သတၱဳႏွင့္သစ္ေတာ၊ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူရန္အတြက္ ေျမမ်ားသတ္မွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိျခင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္းဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳရမည္။

(၁၁)    ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပမာဏအကန္႔အသတ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(၁၂)    လုိအပ္ခ်က္အရေျမမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ ေဒသခံလူထုသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကာလတန္ဖိုးႏွင့္ အညီ ေပး၍အသံုးခ်ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၁၃)    ဤမူဝါဒမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စီမံ၍ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။

 

လူငယ္ေရးရာမူဝါဒမ်ား

၁။       လူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေရးသည္ အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးရမည္။

၂။       အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိေသာ လူငယ္မ်ားအား အစိုးရမွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္သည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္။

၃။       အေျခခံအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးမည္။

၄။       လူငယ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခြင့္ ႏွင့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို စုေပါင္းအေျဖရွာႏိုင္ေသာ လူငယ္စင္တာမ်ား တည္ေထာင္ထား ရွိရမည္။

၅။       လူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးကို ရပ္ေက်းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိ လူငယ္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္ ပံုမွန္က်င္းပေပးမည္။

၆။       လူငယ္မ်ားအားအသက္ရြယ္ပိုင္းျခားျခင္းမရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကိုအားေပးကူညီရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးမည္။

၇။       မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စာေပးယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လက္သင့္ခံမႈရွိေစၿပီး ၎တုိ႔၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ကူညီ ေပးမည္။

၈။       ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနညး္ပါးသည့္ လူနည္းစုေဒသရွိ လူနည္းစုေဒသရွိလူငယ္မ်ားအား တရားမွ်တၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပး မည္။

၉။       လြတ္လပ္ေသာ လူငယ္သမဂၢမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို အစုိးရအေျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သင့္ေလ်ာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၀။     လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ၎တို႔၏ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း အားေပးျမွင့္တင္သည့္ အသိပညာေပးလႈရွားမႈမ်ားကို အားေပးကူညီသြားမည္။

၁၁။     အသက္(၁၈)ေအာက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရေသာ လူငယ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား သင္ၾကားေပးသြားမည္။

၁၂။     လူငယ္တိုင္း က်န္မာေရးအသိပညာႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံခြင့္ရွိရမည္။

၁၃။     အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးစသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ခြင့္ ဖန္တီးေပးမည္။

၁၄။     လူငယ္မ်ား စာရိတၱႏွင့္စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား          ကိုခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည္။

၁၅။     တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအား ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္သိပၸံေရးရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရယူႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

၁၆။     အထက္ပါမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာႏိုင္ရန္ ပါတီအတြင္း လူငယ္ေရးရာေက္မတီမွ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္။

 

မူးယစ္ေဆးဝါး က႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

(၁)     မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္အတူပူးတြဲျဖစ္ေပၚလာေသာ (SOCIA LPROBLEMS) ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို လူမႈေရးျပႆအေျခခံရႈေထာင့္ (SOCIAL ISSUES PEPPECTIVE) မွ ေျဖရွင္းေပးမည္။

(၂)     မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို လက္သင့္ခံသင့္ေသာ အုပ္စု (DRUG TOLERANCE GROUP) ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထားသင့္ေသာအုပ္စု (DARGER FRUG GROUP) ဓေလ့အရ လက္ခံ သင့္ေသာ အုပ္စုဟူ၍ခြဲျခားကာ တရားဝင္မသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း (LEGABXATION)၊ အကန္႔ အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း (REGULATION)၊ ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးျခင္း (PROBIBITION) ႏွင့္ တရားဝင္အခြန္ေကာက္ျခင္း (TAXATION)စသည့္ (DEVOLUTION OF DRUG POLICY) တို႔ ဆင့္ဆင့္ေဆာညင္ရြက္သြားမည္။

(၃)     မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုမ်ားအေပၚ မူးယစ္ေဆးဝါးဆႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ အျမင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ျပႆႀကံဳေတြ႔ေနရာ သူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ကူညီျခင္း (PREVENTIONANDREHABILITATION) ကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ သြားမည္။

(၄)     စနစ္တက်အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ယစ္မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသစီးပြားေရးႏွင့္ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးရွိေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ တရားဝင္မႈ (LEGALIZATION) ျပဳလုပ္သြားမည္။

(၅)     ဘိန္းအစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသေဈးကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (MARKET DEVELOPMENT)၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး RURAL DEVELOPMEM ႏွင့္ ေဒသခံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြ (REGIONAL DEVELOPMENT FUND) လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၆)     ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ လက္သင့္ခံသင့္ေသာအုပ္စုကို လံုးဝခြင့္ျပဳႈ အခြန္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္။

 

အမ်ိဳးသမီးက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

၁။       အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ က႑တိုင္းတြင္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရန္ႏွင့္ CEDAW ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရမွ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၂။       ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရရွိ ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

၃။       ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိမိုပါဝင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 

လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

၁။       လူမႈကူညီေရးရံပံုေငြ လံုေလာက္စြာထားရွိရန္ႏွင့္ လူတိုင္းအေျခခံစားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို အေသးစိတ္ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားမည္။

၂။       ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ခ်ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို အေရးေပၚကူညီမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား အေသးစိတ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။

 

အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

၁။       အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးကို အေရးဆိုခြင့္ရွိရမည္။

၂။       ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအပါအဝင္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒထားရွိရ မည့္အျပင္ အဆိုပါက႑အလိုက္ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နညး္ပညာသင္တန္းမ်ာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္။

 

ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

၁။       တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနထိုင္ရာေဒသ ဘာသာစကား စာေပႏွင့္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရမွ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္သြားမည္။

၂။       တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဖက္ မျဖစ္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းကာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးခြင့္ရရွိေစရမည္။

 

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KYSDP)