• Today is: Sunday, April 21, 2024

ဘယ္လိုဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳးကိုက်င့္သံုးၾကမလဲ

သရ၀ဏ္(ျပည္)

အခ်ိဳ႕ကဖယ္ဒရယ္ဟုေခၚသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကေတာ့ဖက္ဒရယ္ဟုေခၚသည္။ အခ်ိဳ႕ကဖယ္ဒရယ္မူဟုေခၚ သည္။ အခ်ိဳ႕ကဖယ္ဒရယ္စနစ္ဟုေခၚသည္ မည္သို႔ပင္ရွိေစ သူ႔မူရင္းကေတာ့ Federalism ဟူေသာ အဂၤလိပ္စာ လံုးမွလာသည္။ ဖက္ဒရယ္သည္ ကတိစကားဟူေသာ လက္တင္ဘာသာ (Foedus ) မွဆင္းသက္လာသည္။ အဘယ္ကတိစကားနည္းဟူမူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကတိစကားျဖစ္သည္ ။

ဖယ္ဒရယ္၏မူလအစမွာ ျပည္နယ္ကေလးမ်ားသည္ သီးျခားစီေနထိုင္ လ်ွင္ အင္အားနည္းသျဖင့္ အျခားအင္အား ၾကီးသူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ျခယ္လွယ္မည္ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားစုစည္းျပီး ပို၍ၾကီးေသာနိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ထူေထာင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္တစ္ခုျခင္းစီ၏အာဏာနွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားနိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒ (အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ Basic Law ဟုေခၚၾကသည္) ကိုေရးဆြဲကာ ထိုဥပေဒအရ ဗဟိုအစိုးရနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဟူ၍ အာဏာခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ဗဟိုအစိုးရ (ဖယ္ဒရယ္အစိုးရဟုလည္းေခၚသည္၊ အမ်ိဳးသားအစိုးရဟုလည္းေခၚသည္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဟုလည္းေခၚသည္ ) ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကိုပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ဘယ္အရာသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဘယ္အရာသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္ေရးဆြဲ ထားၾကသည္။ ထိုအတိုင္းအျပန္အလွန္အာဏာခြဲေ၀က်င့္သံုးၾကသည္။ ဒါသည္ ဖယ္ဒရယ္၏ ကနဦးအစျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဖယ္ဒရယ္ဟူသည္မွာ ခြဲထြက္ေရးကိုဦးတည္ေသာ စနစ္တခုမဟုတ္။ အစကနဦးကတည္းက သီးျခားစီ ရွိေနေသာ နိုင္ငံငယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားသည္ ပိုမိုအင္အားၾကီးမားေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေပါင္းစည္းလိုက္ၾကျခင္းကိုဖယ္ဒရယ္ဟုေခၚသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ အာဏာရွင္ဦးေန၀င္းနွင့္စစ္အစိုးရ   အဆက္ဆက္၀ါဒျဖန္႔နိုင္ငံေရးမွိုင္းတိုက္မႈေၾကာင့္ ဖယ္ဒရယ္ကို ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေစမည့္ ခြဲထြက္မည့္စနစ္တခုဟု ျပည္သူလူထုကအထင္မွားခဲ့သည္။ ဖယ္ဒရယ္သည္ခြဲထြက္ေရးမဟုတ္။ ပိုမိုအင္အားၾကီးေအာင္ေပါင္းစပ္ေသာ စနစ္ ျဖစ္သည္။  ေ၀လ၊စေကာ့တလန္၊ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္၊ အဂၤလန္တို႔႔ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း(UK) နိုင္ငံၾကီးျဖစ္လာေပသည္။ တသီးတျခားစီရပ္တည္လာခဲ့ေသာျပည္နယ္ငါးဆယ္ကို ေပါင္းစည္းညီညာလိုက္ ေသာအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ( United States of America ) ျဖစ္လာပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ေရွးအခါက ရွမ္းတို႔သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားတို႔ျဖင့္ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းကိုယ္ပိုင္နိုင္ငံအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္တို႔သည္လည္း ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္မင္းဆက္ျဖင့္နိုင္ငံသပ္သပ္ရွိခဲ့သည္။ မြန္တို႔သည္လည္း မြန္မင္းဆက္ျဖင့္ မြန္နိုင္ငံရွိခဲ့ၾကသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း မိမိပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိ အၾကီး အကဲျဖင့္ ေနလာခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အားေကာင္းေသာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံျဖင့္ မင္းတပါးတည္းလက္ေအာက္တြင္ေနထိုုင္ၾကရသည္။ အားနည္းေသာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ သူတလူငါတမင္း မိမိဘာသာသီးျခားေနထိုင္ၾကသည္။ ပထမျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ၊ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ တတိယ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တို႔ထူေထာင္ခဲ့ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္တစည္းတလံုးေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္က ဖယ္ဒရယ္ဟူေသာစနစ္ျဖင့္အာဏာခြဲေ၀ေနထိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မေပၚေပါက္ေသးပါ။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးကာစပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပံုစံေလး အနည္းငယ္ေပၚထြက္လာသည္။ ဖယ္ဒရယ္ကိုပိုမိုပီျပင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားတို႔ကိုရန္ကုန္သို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုက ဖိတ္ေခၚျပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုေဆြးေႏြးေစသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရွမ္းဖယ္ဒရယ္မူကို တင္ျပၾကသည္။ ဦးနုက ၀မ္းသာအားရၾကိဳဆိုသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ထပ္ေဆြးေႏြးမည္ ေျပာသည္။ ထိုေန႔ည ၁၉၆၂ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ အေၾကာင္းျပသည္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔လက္နွစ္လံုးသာလိုေတာ့သျဖင့္ ကယ္တင္လိုက္ျခင္းဟုဆို၏။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ဖယ္ဒရယ္ကိုေၾကာက္မက္ဖြယ္စနစ္ဆိုးျဖစ္္ေအာင္ ကေလးတို႔ေခါင္းထဲရိုက္သြင္းလိုက္ သည္။ ယခုအခါေတာ့တိုင္းရင္းသားတို႔ၾကားတြင္ ဖယ္ဒရယ္စကားသံ ျပန္လည္ၾကားလာရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ၾကားတြင္ အာဏာခြဲေ၀မႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀မႈ တို႔ကိုဇယားျဖင္႔ထည္႔သြင္း ေဖာ္ျပေဖာ္ရလာသည္။ သို႔ေသာ္ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္အစစ္မဟုတ္ေသးဟု နိုင္ငံေရးသုေတသီတို႔က ဆိုၾကသည္။ အနာဂါတ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္ဟု ဆိုသူကဆိုၾက သည္။ NLD ကလည္းတိုင္းရင္းသားတို႔ရပိုင္ခြင့္ကိုေလးစားသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္ထည့္သြင္းေျပာလာ သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးရာတြင္လည္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွကတိျပဳသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔က စစ္မွန္ ေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို လိုလားသည္။ အခ်ိဳ႕ျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုသြားခ်င္သည္ဟုသာေျပာသည္။ ဘယ္ဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳး ကိုလိုခ်င္သည္ဟူ၍ကားတိတိက်က် မေျပာနိုင္ၾကဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ သိၾကဖို႔ လိုအပ္ေပမည္။ ေအာက္ပါ ဖယ္္ဒရယ္စနစ္မ်ားမွာကမာၻေပၚတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ၊က်င့္သံုးေနၾကေသာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁။ Dual Federalism ( နွစ္ဘက္ခြဲ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ )

ထိုစနစ္မွာ (၁၇၉၀) မွ (၁၉၃၀) ျပည့္နွစ္မ်ားအတြင္း အေနာက္တိုင္းနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက်င့္သံုးခဲ့ ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္မွာရွင္းသည္။ တိုင္းျပည္အာဏာကိုနွစ္ပိုင္းပိုင္းလိုက္သည္။ ဗဟိုအစိုးရလက္ထဲသို႔ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးနွင့္ နိုင္ငံျခားေရးကိုသာအပ္နွင္းလိုက္ျပီး က်န္အာဏာအားလံုးကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက က်င့္သံုးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေကာက္ခြန္ စေသာကိစၥအားလံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ )သည္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိပဲ၊ ျပည္နယ္အစိုးရတြင္လံုး၀အာဏာရွိသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း (UK) နိုင္ငံ၏လက္ေအာက္ခံ စေကာ့တလန္နိုင္ငံသည္ထိုစနစ္မ်ိဳးကိုက်င္.သံုးသည္။ စေကာ့တလန္သို႔က်ြန္ေတာ္ေရာက္ဖူးစဥ္က ေစ်း၀ယ္ေသာ အခါ ျပန္အမ္းေသာပိုက္ဆံမွာ က်ြန္ေတာ္ျမင္ဖူူးေနက် အဂၤလိပ္ပိုက္ဆံ စတာလင္ေပါင္မဟုတ္ပဲ တမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခါက်ြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ စေကာ့လူမ်ိဳးက “ဒီပိုက္ဆံကတရား၀င္ပိုက္ဆံပဲကြ စတာလင္ေပါင္နဲ႔ တန္ဖိုးအတူ တူပဲ  ဒါေပမယ့္ စေကာ့တလန္မွာပဲသံုးလို႔ရတယ္၊ အလြန္ဆံုး ယူေက နိုင္ငံၾကီးအတြင္းမွာသံုးလို႔ရတယ္၊ မင္းအတြက္ေတာ့သံုးရတာခက္လိမ့္မယ္၊ ေပးေပး စတာလင္ေပါင္နဲ႔ငါလဲေပးမယ္” ဟုဆိုကာ က်ြန္ေတာ့္လက္ထဲမွ စေကာ့တလန္ပိုက္ဆံကို အဂၤလိပ္ပိုက္ဆံ နွင့္လဲေပးပါသည္။ စေကာ့တလန္ပိုက္ဆံမွာ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ သူတို႔ စေကာ့တလန္ပါလီမန္အေဆာက္အဦပံုၾကီးကို ဂုဏ္ယူစြာပံုနွိပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ စေကာ့တလန္ သည္ ယူေကနိုင္ငံေအာက္တြင္ နွစ္ဘက္ခြဲဖယ္ဒရယ္စနစ္( Dual Federalism ) အရေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး နိုင္ငံျခား ေရးနွင့္ ကာကြယ္ေရးကို၊ ယူေက၏စီမံခန္႔ခြဲခံယူျပီးက်န္အေရးအရာအားလံုးကို သူတို႔ဘာသာကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ပါလီမန္လဲရွိသည္။ ေငြစကၠဴကိုပင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ရိုက္နွိပ္သံုးလိုက္ေသးသည္။ အျခားပညာေရးမူ၀ါဒ၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ၊ဘ႑ာအခြန္ စသည္တို႔ကိုလည္းသူတို႔ဘာသာလြတ္လပ္စြာ လုပ္ သည္။ ေဘာလံုးအသင္းဖြဲ႔စည္းရာတြင္ပင္ အဂၤလန္ကသပ္သပ္၊ စေကာ့တလန္ကသပ္သပ္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သို႔၀င္သည္။ အဂၤလန္တြင္ ပရီးမီးယားလိဂ္ရွိသလို ၊ ေ၀းလ္ ၊စေကာ့တလန္တို႔တြင္ျပည္တြင္း လိဂ္မ်ားရွိသည္။ ထိုစနစ္မ်ိဳးကိုယခုအခါအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာပင္မသံုးေတာ့။ ျမန္မာျပည္မွာလည္းသံုး၍ျဖစ္မည္မထင္၁၉-ရာစု ေနွာင္းပိုင္း၊ (၂၀) ရာစုအေစာပိုင္းကာလမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္အလြန္တက္ၾကြေနေသာနိုင္ငံမ်ား က်င့္သံုးသည့္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္မကိုက္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။

 

၂။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖယ္ဒရယ္စနစ္ ( Cooperative Federalism )

၁၉၃၀ နွင့္ ၁၉၆၀ခုႏွစ္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ေခတ္စားခဲ့သည္ ။ ဤစနစ္ကို မာဘယ္လ္ကိတ္ ဖယ္ဒရယ္မူဟုေခၚ သည္။  မာဘယ္လ္ကိတ္မုန္႔မွာ အကန္႔အကန္႔နွင့္ မတည္ရွိပဲ အလႊာနွစ္လႊာမွာတြန္႔လိန္ေရာယွက္ေနသျဖင့္၊ ဤဖယ္ဒရယ္မူမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာေရာယွက္ေနသည္။ သူ႔မွာလဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ၊ ကိုယ့္မွာလဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျပီး၊ အေရးအရာေပၚပါကေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏ညြွန္ၾကားခ်က္ကို ျပည္နယ္အစိုးရကလိုက္လုပ္ရျပီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတာင္းဆိုခ်က္ကို လည္းဗဟိုအစိုးရကျဖည့္ဆည္းေပးရသည္။ အျပန္အလွန္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ရေသာစနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္ကာလအတြင္းနွင့္ စစ္ျပီးေခတ္၊ စစ္ေအးေခတ္မ်ားတြင္ ေခတ္စားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရၾကားပိုင္းျခားထားေသာ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေတာသျဖင့္ ယခုအခါ မက်င့္ သံုးၾကေတာ့ေပ ။

 

၃။ ေပးတာယူ ေက်ြးတာစား ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ( Creative Federalism )

၁၉၆၀ႏွင့္၁၉၈၀ ၾကားကာလမ်ားတြင္ေခတ္စားခဲ႔သည္။ Picket Fence Federalism ဟုလည္းေခၚသည္။ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားဘာလိုသည္ဆိုျခင္းကို ဗဟိုအစိုးရ (ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ) ကဆံုးျဖတ္ျပီးေထာက္ပံ့မႈမ်ားလုပ္သည္။ ျပည္နယ္ေတြ၏လိုအပ္ခ်က္ကို ဗဟိုကျဖည့္ဆည္း(Create) ေပးေသာ ဝါဒျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ဟန္ျပ ပါ၀ါသာရွိသည္။ အားလံုးနီးပါးကိုဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ျပည္နယ္မ်ား ၏ ဘ႑ာေရးအသံုးစ၇ိတ္မ်ားကိုလည္းဗဟိုမွကိုင္ထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအရခြင့္ျပဳထား ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ဤဒီမိုကေရစီပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အရာရာကို ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်ဳပ္ကိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ျမန္မာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား(၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးက႑ တြင္ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအ၀င္ ( ၇)ခ်က္။ နိုင္ငံျခားေရးက႑တြင္ (၇ခ်က္)၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံကိန္းက႑တြင္ (၂၀)ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑တြင္(၇)ခ်က္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင္.ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ (၁၂)ခ်က္၊ စြမ္းအင္၊ လ်ွပ္စစ္ ၊ သစ္ေတာက႑တြင္ (၇)ခ်က္ ။ စက္မွုလက္မွုက႑တြင္(၆)ခ်က္၊ ပိုေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္(၁၄)ခ်က္၊ လူမွုေရးက႑တြင္ (၂၁)ခ်က္၊ စီမံခန္.ခြဲေရးက႑တြင္ (၁၁)ခ်က္၊ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ (၁၁)ခ်က္) တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏လုပ္ပိိုင္ခြင့္ေအာက္သို႔သြတ္သြင္း ထားသျဖင့္  ျပည္နယ္အစိုးရ နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရတို႔မွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်ွင္ တုပ္တုပ္မွ လွုပ္၍မရေတာ့ေပ။ ဥပမာ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ သူ႔ျပည္နယ္အတြင္း အခြန္ဘ႑ာရရွိေစရန္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ခြင့္ပင္မရွိ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ခြင့္မရွိ၊ ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္မရွိ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာနွင့္ပိုးသတ္ ေဆးထုတ္လုပ္ခြင့္မရိွ။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ကိုပင္စိတ္ၾကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မရွိ။ စသည္ျဖင့္မလုပ္ရဟုတားျမစ္ထားေသာ အခ်က္ေပါင္း (၁၂၃) ခ်က္ရွိသည္ ။ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကခြင့္ျပဳထားေသာစနစ္မွာဖယ္ဒရယ္ဟုပင္ မေခၚထိုက္ပါ။ ေခၚမည္ဆိုလ်ွင္လည္းကမၻာတြင္ ၁၉၈၀ခုႏွစ္ မွစကာဘယ္သူမွမသံုးေတာ့ေသာ ေပးတာယူေက်ြး တာ စားဖယ္ဒရယ္စနစ္သာျဖစ္မည္။ သူမ်ားနိုင္ငံတြင္မသံုးေတာ့တာ (၃၅) နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တခု ကို ဆက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာထက္ (၃၅) နွစ္အျမဲတမ္းေနာက္က်ေနမည္ျဖစ္သည္ ။

 

၄။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သစ္ ( New Federalism )

၁၉၈၀ မွ ၂၀၀၁ ကာလအတြင္းထြန္းကားခဲ့သည္မွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သစ္ျဖစ္သည္။ နံပါတ္ (၃) တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွုမ်ားလြန္းသည့္ပံုစံကို ျပင္ဆင္ရာမွဤစနစ္ေပၚေပါက္လာသည္ ။ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား သို႔ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္ မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ(ၾကြင္းက်န္ေသာ လုပ္ငန္း) အားလံုးကိုျပည္နယ္အစိုးရ မ်ား၏အာဏာဟုသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ပါလ်ွင္ပါ၊ မပါလ်ွင္ ျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ သာဆိုင္သည္ ဟူသည့္သေဘာျဖစ္သည္ ။

၅။ ေဂ်ာ.ဘုရွ္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ( Bush Federalism )

၂၀၁၀ မွ ၂၀၀၈ အထိက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၏အေျခခံမူကိုမထိခိုက္ေစပဲ၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ ကိုမထိခိုက္ေစပဲ တဖက္တြင္ FBI  စေသာ ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုခ်ဲ.ထြင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။၂၀၀၁ တြင္သမၼတေဂ်ာ.ဘုရွ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာမ်ိဳးခ်စ္ဥပေဒအရ အေမရိကန္ FBI ရဲမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုလံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ား၌အေမရိကန္တ၀ွမ္း မည္သည့္ျပည္နယ္မဆိုမသကၤာသူတဦးတေယာက္၏ စာၾကည့္တိုက္မွတ္တမ္း မ်ားကို ေတာင္းယူစစ္ေဆးၾကည့္ရွုပိုင္ခြင့္( ဘယ္သူ ဘာစာအုပ္ေတြ ဖတ္ထားသည္ဆိုတာကိုစံုစမ္းခြင့္ ) ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္. ျပည္နယ္မ်ားသည္ မည္သည့္ဥပေဒကိုျပဌာန္းထားေစကာမူ ဘုရွ္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္ စုရဲကိုၾကည့္ရွုပိုင္ခြင့္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ သူတို႔နိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ေသာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားရွိသည္။ နယူေယာက္ရဲတပ္ဖြဲ႔( NYPD )၊ ေလာ.စ္အိန္ဂ်လီရဲတပ္ဖြဲ႔( LAPD) စသည္ ျဖင့္ရွိသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရကကြပ္ကဲသည္။ သို႔ေသာ္တနိုင္ငံလံုးနွင့္ဆိုင္ေသာအမွုကိစၥမ်ားတြင္ဖယ္ဒရယ္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴရို ( FBI ) ကကိုင္တြယ္သည္ ။

 

၆။တိုးတက္ေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္ ( Progressive Federalism )

၂၀၀၉ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အသံုးျပဳေနသည္ ။ သမၼတအိုဘားမား အသံုးျပဳေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဗဟိုအစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား၊ စားသံုးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္လြပ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲနိုင္သည္ ။ ဗဟိုကိုအမိန္႔ခံေနစရာမလို။သူတို႔ျပည္နယ္ဥပေဒကိုစိတ္ၾကိဳက္ဆြဲခြင့္ရလာသျဖင့္ ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ မီးခိုးထြက္ရွိမႈၾကပ္မတ္ေရးဥပေဒတြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္သည္ အျခား တနိုင္ငံလံုးထက္ တင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္နိုင္ခဲ့သည္ ။

 

၇။ အျပိဳင္အဆိုင္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ( Competitive Federalism )

ျပည္နယ္တခုနွင့္တခုမတူကြဲျပားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းၾကျပီး နိုင္ငံသားမ်ားသည္မိမိၾကိဳက္သည့္ ျပည္နယ္တြင္သြားေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္အားလံုး သည္ အစိုးရကိုအခြန္နွစ္မ်ိဳးေပးရ၏။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ(အစိုးရၾကီး)ကိုေပးရေသာအခြန္ နွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ (အစိုးရေလး) ကိုေပးရေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြ၏သံုးဆယ္မွေလးဆယ္ရာခိုင္နွုန္းမွာ အခြန္ေပးရတာနွင့္ ေျပာင္ေလ၏ ။ အစိုးရဘက္ကထိုေငြမ်ားကိုျပည္သူလူထုက်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမွုဖူလံုေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သံုးသည္။ နီဗားဒါးသဲကႏၱာရထဲတြင္ရွိေသာ ေလာင္းကစားျမိဳ႕ေတာ္ လပ္စ္ဗီးဂတ္ရွိရာ နီဗားဒါးျပည္နယ္တြင္ေတာ့ ျပည္နယ္အခြန္လံုး၀ေပးစရာမလိုပါ။ ျပည္နယ္အခြန္ မေကာက္ဟုဥပေဒျပဳထားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ အျငိမ္းစားယူျပီးေသာအခါ နီဗားဒါးျပည္နယ္တြင္ သြားေနၾကပါသည္။ အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိအခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကိုဆန္႔က်င္သည္ ။ အခ်ိဳ႕ကေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ကိုက်င့္သံုးသည္။အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္က အရင္အိမ္ေထာင္ကိုကြာရွင္းျပီးမွလက္ထပ္ခြင့္ ျပဳသည္။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္က ယခင္အိမ္ေထာင္ကိုမကြာလဲ တရားသူၾကီးေရွ႕တြင္လက္ထပ္ကတရား၀င္သည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ကိုယ္ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာဥပေဒေတြရွိေသာျပည္နယ္မွာသြားေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္ ၾကသည္။ ျပည္နယ္တို႔သည္ဥပေဒျပဳရာတြင္အလြန္လြတ္လပ္သည္။ ဒါကုိအျပိဳင္အဆိုင္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ဟုေခၚသည္။ ျမန္မာသည္ဒါေလာက္ေတာ့က်င့္သံုး၍မရေသးဟုထင္သည္။ အခ်ို႕ကိစၥေတြမွာေတာ့ျပည္နယ္ အစိုးရကို လြတ္လပ္စြာ ဥပေဒျပဳခြင့္ေပးသင့္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ကမၻာကလက္ခံက်င့္သံုးေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္အနွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ ေလ့လာပါက မ်ားစြာက်န္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ အနာဂါတ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုကလိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလည္းတက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိလိုလားေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳးကိုၾကိဳတင္ ေလ့လာျပင္ဆင္ေတာင္းဆိုေဆြးေနြးၾကဖို႔လိုသလို၊ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လည္းဖယ္ဒရယ္မူဆိုတာဘာကိုေခၚသည္ဟု သိထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား ေတြဘက္က ဘယ္လိုဖယ္ဒရယ္ကိုလိုခ်င္သည္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ကဘယ္လိုဖယ္ဒရယ္မ်ိဳးကိုေပးနိုင္သည္ဆိုတာမ်ိဳးကေတာ့ မျဖစ္မေနၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ဟုေျပာရာ၌ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသည္လည္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံဆိုေသာစနစ္တြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္သည္ အဆင့္တူျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရယ္ျပည္နယ္ရယ္ ခြဲျခားေခါ ္ေနမည့္အစား အားလံုးကို ျပည္နယ္ ( state ) ဟုေခၚပါကပိုရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုရွိသည္ဟုျပင္လုိက္က ပို၍ ရွင္းေပမည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသည္ ရန္ကုန္ျပည္နယ္ (Yangon state ) ျဖစ္သြား၍လည္းဘာမွနစ္နာစရာမရွိေပ။ တိုင္းလိုလို၊ျပည္နယ္လိုလို ဖယ္ဒရယ္လိုလို၊ စစ္အစိုး၇လိုလိုနွင့္ရႈပ္မရွင္းလုပ္ထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုသာျပင္ဆင္နိုင္ဖို႔ လုိပါေၾကာင္း။