• Today is: Wednesday, May 29, 2024

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းႀကီးမ်ားဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူသားအရင္းအ

ျမစ္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံေဆာင္ရြက္

သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္မည္

ဆိုပါက လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမင့္မားသည့္

ရန္ကုန္ကဲ့ သို႔တိုင္းေဒသႀကီမ်ားတြင္သာရွိၿပီး လုပ္ခလစာကိုအေျခခံသည့္ ျပႆနာမ်ားသာေတြ႔

ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းႀကီး

မ်ားမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္

သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ျပႆနာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ

ျပႆနာမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက လုပ္ခလစာကိုအေျခခံသည္ထက္ ပိုနက္နဲေသာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ျပႆနာမ်ားကိုပါ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ကန္႔ကြက္သံမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် စီမံကိန္း

အခ်ိဳ႕ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိေနေသးသည္။

စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ျပည္တြင္း

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းသည့္ကုမၸဏီမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း

မရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးခံစြာခြင့္မ်ားဆံုးရံႈးရသည့္အျပင္ နစ္နာမူမ်ားကိုလည္း

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ကန္႔ကြက္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏မိရိုးဖလာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚအ

သိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမူမ်ားရွိေစခ်င္ၿပီး သူတို႔၏နိစၥဓူဝဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ျပဳ

မႈအတြက္ မျဖစ္မေနအားထားရသည့္သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဆံုးရံႈးမူေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကို အဓိက

ခံစားရသူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခုထက္ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပထားမူမ်ားရွိေစခ်င္ၾကသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံ

၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ ေဒသခံမ်ား၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ဆံုးရံႈးနစ္နာမူမ်ားကို အရပ္ဘက္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမူမ်ားလည္းရွိေနသည္။

၂၀၁၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုအေျခခံသည့္

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပံုသဏၭာန္ကိုေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျမင့္မား

စြာရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္မွာ ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္း

ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈမညီမွ်ျခင္း

ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈဘဝေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအမံေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္မ်ား

အတြက္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္းရွိစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ခုေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားေမွ်ာ္လင့္

သည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မူအင္အားေကာင္းဆဲ

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ယခုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူစီမံကိန္း

ႀကီးမ်ားလုပ္ေနသည္မွာ ေဒသခံမ်ားအဖို႔ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈဝဲဂယက္ထဲ တြန္းပို႔ခံရသကဲ့သို႔ရွိေနသည္။

အကယ္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအလြန္ ပြင့္လင္းျမင္သာလာသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း

ႀကီးမ်ားေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔ ယခုထက္ပိုမိုေသာ အက်ိဳးခံစား

ခြင့္ကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။